IBAN: NL61ABNA 0621957739

Mien Verheij begint in 1973….

Mevrouw Mien Verheij is de grondlegger van de ontwikkelingsprojecten die Stichting Together in het zuiden van India door de jaren heen heeft opgepakt. Ze is samen met de Norbertijner paters vanaf 1973 tot 2001 bezig geweest met de oprichting van scholen (voor 2500 kinderen) en hulp aan weeskinderen. 


Schoolkinderen volgen aandachtig de lessen bij de door Mien Verheij gefinancierde scholen.

De naam van Mien Verheij wordt op diverse plekken vermeld.

….Stichting Together begint in 2002 in Thiruvertriyur….

Vanaf 2002 tot en met 2014 heeft Stichting Together haar pijlen gericht op de ondersteuning van ontwikkelingen in dit gebied waar zeker in het begin nauwelijks nog een auto te bekennen was. Transport en verplaatsingen gingen te voet, per fiets of in sommige gevallen per brommer en motor. 

In deze periode zijn tal van waterprojecten ontwikkeld en ter plaatse uitgevoerd. Waterpompen uit ondergrondse bronnen, wateropvang (regen), bassins in diverse soorten en maten. Een bijzonder project is een ondergronds bassin dat is afgedekt met een sportveld: een betonnen laag die dienst doet als basketbalveld. Er zijn ook vele kleine bassins aangelegd bij en in de rijstvelden voor bevloeiing.

Met directe ondersteuning van Stichting Together is een aantal huisjes gebouwd en is er hulp aan scholen en leerkrachten verleend. Er is een tractor aangeschaft voor de coöperatie en motoren voor het vervoer. Verder is er financiële hulp geweest voor studenten om, vaak veraf buitenshuis, een vervolgstudie te kunnen volgen.


Beeld van werkzaamheden aan een straat in het gebied .

Het straatbeeld in één van de dorpen.

Een wateropvangbassin in aanbouw.

Een beeld van onderwijs aan de straatkinderen.

Een van de huisjes die met directe ondersteuning van Stichting Together is gebouwd.

….en vanaf 2014 in Anbaham….

Vanaf 2014 tot heden hebben de activiteiten vooral in en rond Anbaham plaats. Het gebied is iets noordelijker gesitueerd en een fractie minder droog. In Anbaham is het Together Self Supporting Centre idee omarmd en uitgevoerd. Incidenteel worden nog projecten in Thiruvertriyur ondersteund.

In Anbaham is het eerste grote project een boerderij die moet gaan voorzien in eerste levensbehoeften. Er worden koeien, geiten, kippen, varkens en ander pluimvee aangeschaft.

Daarbij worden diverse waterprojecten opgepakt en nemen landbouwprojecten een vlucht: in plaats van rijstvelden worden er gewassen verbouwd die geschikter voor voedselproductie voor de dieren op de boerderij zijn. Er komt een composteerruimte, een moestuin en wat fruitbomen.

Een bord waarop de diverse boerderij-projecten worden vermeld.

De boerderij in Anbaham.

De moestuin bij de boerderij.

….de projecten vanaf 2017….

Vanaf 2017 is de aandacht gericht op een nieuw groot project: de bouw van een TogetherHome, een huis waar opvang wordt geboden aan volwassenen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen. Een kleinschalige woonvorm waar cliënten goede medische verzorging krijgen en waar zij op een professionele manier begeleid kunnen worden. Het TogetherHome krijgt al snel een extra verdieping om dagelijks plek te bieden aan in totaal 50 bewoners. Er wordt een busje aangeschaft voor de bewoners.


De eerste paal voor het nieuwe Togetherhome wordt figuurlijk geslagen.

Het Togetherhome volop in aanbouw.

Het gebouw nadert zijn voltooiing.

Klaar: Ons fonkelnieuwe Togetherhome, inclusief de extra verdieping.

Dagbesteding: Patiënten spellen een spel op de buitenplaats van het Togehterhome.

Dagbesteding: Patiënten houden zich bezig met groenonderhoud (op de achtergrond het Togetherhome).

Patiënten helpen elkaar in het Togetherhome.

….in 2023 een dokterspost….

In 2021 zijn de voorbereidingen begonnen om bij het Togetherhome een dokterspost te bouwen. Inmiddels is de bouw van dit zogenoemde Primary Health Centre zo goed als afgerond. Deze dokterspost heeft een tweeledige functie. Het geeft bereikbare zorg voor mensen in de buurt op het platteland en het is een aanvulling voor de zorg aan de hulpbehoevende mensen in het Togetherhome. 

De dokterspost in aanbouw met op de achtergrond het Togetherhome.

De dokterspost is bijna klaar.

….en ook een multifunctionele hal…

In 2022 zijn de plannen ingediend om een multifunctionele hal bij het Togetherhome te bouwen. Dit gebouw wordt straks voor diverse doeleinden gebruikt. Het wordt met een doorgang verbonden aan het Togetherhome. Het geeft de mogelijkheid om met alle bewoners, het zorgpersoneel en eventuele lokale
Food sponsors tegelijkertijd te eten. Dat is tot op heden niet mogelijk. Ook wordt het gebouw gebruikt worden voor dagbesteding voor de mensen met een beperking van het Home. Daarnaast wordt het beschikbaar gesteld voor mensen uit de omliggende dorpen om er hun verjaardag of bruiloft te vieren. Dit zou dan een inkomstenbron voor het ontwikkelingsproject kunnen worden.


….in 2024: de dokterspost en de multifunctionele hal worden in gebruik genomen…

Bij een bezoek van een bestuursdelegatie van de stichting in januari 2024 aan het ontwikkelingsproject in Anbahan worden de dokterspost en de multifunctionele hal feestelijke geopend en in gebruik genomen.


De dokterspost is in gereedheid gebracht voor de openingsceremonie.


De multifunctionele hal die pal naast het Togetherhome is gebouwd. Beide gebouwen zijn met een gang aan elkaar verbonden.

De gang van zaken tot en met begin 2024, weergegeven in een tijdlijn: