IBAN: NL61ABNA 0621957739

Waar staan we voor?

Stichting Together staat voor samen werken aan ontwikkeling van en voor de mensen op het platteland in Tamil Nadu in het zuiden van India door samen:

– Te investeren
– Ervaring en kennis uit te wisselen
– De organisatie te verbeteren
– Tegenslagen te overwinnen
– Te genieten van de vooruitgang 

Wat is ons doel?

Het realiseren van projecten in India, waardoor de armste mensen in dat gebied zelfvoorzienend kunnen zijn in hun eerste levensbehoefte. Daarnaast bieden we mensen met een verstandelijke beperking en mensen die psychische problemen hebben een eerste dak boven hun hoofd.
Met beperkte investeringen veel ontwikkeling bewerkstelligen.

Hoe kunnen we dat bereiken?

Door samen te werken met studenten en deskundigen in Nederland en India bij het ontwikkelen van innovatieve projecten. 
Het draagvlak verstevigen door betrokkenen uit te nodigen om te participeren in de ontwikkelingsprocessen.

Wat hebben we al gedaan?

De afgelopen 21 jaar hebben we projecten gerealiseerd die de levensomstandigheden va vele mensen hebben verbeterd.
Ze beschikken nu over voldoende water en voedsel, hebben huizen en denken en werken zelfstandiger.

We realiseren projecten die werkgelegenheid bieden zoals een melkveebedrijf, een geiten- en kippenboerderij, biologische landbouw en de productie van voedingsmiddelen. Samen met de aangeboden zorg ter plekke leidt dat ertoe dat de projecten in hoge mate zelfvoorzienend zijn.
We zorgen voor een veilige opvang en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en mensen die psychische problemen hebben. We versterken de positie van vrouwen door het organiseren van Women Selfhelp Groups.

In het Together Self-Supporting Center (TSSC) komen projecten samen op gebied van veehouderij, biologische landbouw, productie en verkoop van voedingsmiddelen, opvang en begeleiding van mensen die zorg behoeven en het opleiden van veel vrouwen. Binnen het TSSC kunnen projecten elkaar ondersteunen en versterken. Het is een voorbeeld van sociaal ondernemen.

We hebben in 2018 het Togetherhome in gebruik genomen, een huis voor de opvang en verzorging van 50 volwassenen met een verstandelijke beperking en met psychische problemen. Daarmee voorzien we in de behoefte aan kleinschalige woonvormen waar de cliënten goede medische verzorging krijgen en waar zij op een professionele manier begeleid kunnen worden met maximale mogelijkheden voor ontwikkeling.

In 2021 zijn we met de voorbereidingen begonnen om bij het Togetherhome een dokterspost te bouwen. Inmiddels is de bouw van dit zogenoemde Primary Health Centre in volle gang. Deze dokterspost heeft een tweeledige functie. Het geeft bereikbare zorg voor mensen in de buurt op het platteland en het is een aanvulling voor de zorg aan de hulpbehoevende mensen in het Togetherhome.

In 2022 zijn de plannen ingediend om een multifunctionele hal bij het Togetherhome te bouwen. Dit gebouw wordt straks voor diverse doeleinden gebruikt. Het wordt met een doorgang verbonden aan het Togetherhome. Het geeft de mogelijkheid om met alle bewoners, het zorgpersoneel en eventuele
Food sponsors tegelijkertijd te eten. Dat is tot op heden niet mogelijk. Ook wordt het gebouw gebruikt worden voor dagbesteding voor de mensen met een beperking van het Home. Daarnaast wordt het beschikbaar gesteld voor mensen uit de omliggende dorpen om er hun verjaardag of bruiloft te vieren. Dit zou dan een inkomstenbron voor het ontwikkelingsproject kunnen worden.

In 2023 is de bouw van de multifunctionele hal ter hand genomen en is de dokterspost gereed gekomen.
Begin 2024 worden zowel de dokterspost als de multifunctionele hal feestelijk geopend en in gebruik genomen. De wens wordt geuit om een verdieping op de multifunctionele hal te bouwen (daar is bij de constructie al rekening mee gehouden) om plaats te kunnen bieden voor educatie en opvang van straatkinderen uit de buurt, voor workshops en educatie aan (jonge) vrouwen om ze maatschappelijk weerbaarder te maken en voor bijeenkomsten van vrouwengroepen voor het oprichten van een eigen bedrijfje met behulp van een mini-crediet of in coöperatieve vorm.
Bij het bezoek van een aantal bestuursleden aan het ontwikkelingsproject in Anbahan blijkt de behoefte aan opvang voor alleenstaande hulpbehoevende ouderen. De stichting wil de realisatie van een dergelijke opvang in de actielijst opnemen.

Communicatie

Alle relevante informatie plaatsen we op onze website: www.stichting-together.nl en we verspreiden regelmatig nieuwsbrieven.

Organisatie in Nederland

Een platte organisatie met korte lijnen en bestuursleden met veel kennis en ervaring op diverse terreinen. Daarnaast wordt dankbaar gebruik gemaakt van deskundigheid van partners.

Organisatie in India

We werken langjarig op basis van gelijkwaardigheid samen met verschillende partners in India.
Het enthousiasme van de betrokkenen groeit nog steeds doordat ze voortdurend meer resultaten ervaren. Er wordt gewerkt aan meer draagvlak bij de lokale bevolking, de overheid en het bankwezen.

Alle projecten zoals het melkveebedrijf, de geitenboerderij, het Togetherhome, de dokterspost en de vrouwen zelfhulp groepen vormen samen het Together Self Supporting Center(TSSC). Toekomstige projecten, worden op dezelfde wijze aan het TSSC gekoppeld. 
Daarnaast is er inbreng van partners in Nederland en India zoals sponsoren en donateurs, de Norbertijner paters, studenten, externe adviseurs en projectpartners.

India is een kleurrijk land met kleurrijke mensen
  

Dat dragen we ook uit in ons beeldmerk (Logo). We doen dat onder meer door de vlaggen van Nederland en India samen te voegen:

Ter vergelijking:

Stichting Together is een kleine organisatie in een klein land met ca. 17 miljoen inwoners.
India is een groot land, ca. 80 keer de oppervlakte van Nederland met 1,4 miljard inwoners.
Nederland is een koninkrijk onderverdeeld in 12 provincies. India is een federale republiek, onderverdeeld in 29 staten. Ons projectgebied ligt in de staat Tamil Nadu in het zuiden van India.